1) Jednotky a vektory (převody jednotek, práce s vektory - úhel, velikost, součet...)
2) Kinematika (dráha, rychlost, zrychlení)
3) Dynamika (Newtonovy zákony, hybnost, nakloněná rovina, práce, energie, zákon zachování energie)
4) Gravitační pole (Newtonův pohybový zákon a šikmý vrh)
5) Mechanika kapalin (tlak, Archimedův zákon, vztlaková síla, Bernoulliho rovnice)
6) Kmity (okamžitá výchylka a rychlost, frekvence, perioda, energie oscilátoru)
7) Vlny (vlnová délka, harmonická postupná vlna)
8) Základní poznatky molekulové fyziky a termiky (relativní atomová a molekulová hmotnost, látkové množství, molární hmotnost, molární objem, Celsiova a termodynamická teplota)
9) Vnitřní energie, práce a teplo (tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice, I. termodynamický zákon)
10) Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek (střední kinetická energie ideálního plynu, tlak ideálního plynu, izotermický/izochorický/izobarický/adiabatický děj, měrné tepelné kapacity při stálém objemu nebo tlaku)
11) Elektrický náboj, elektrické pole (Coulombův zákon, intenzita elektrického pole, hustota náboje, napětí, kapacita, paralelní/sériové zapojení kondenzátorů)
12) Elektrický proud v kovech (proud, Ohmův zákon, závislost odporu na teplotě, paralelní/sériové zapojení rezistorů, Kirchhoffovy zákony, elektrická práce, Joulovo teplo, výkon elektrického proudu)